Identifikačné čipové technológie a systémy

MaDaM

MaDaM

MaDaM je modulový systém pre evidenciu dochádzky. Jednoduchosť obsluhy, intuitívnosť ovládania, moderný vzhľad a technológie použité pri jeho vývoji sú stavebnými kameňmi úspechu tohto riešenia. Systém je postavený na databáze MS SQL a technológii .NET. Veľa rozširujúcich modulov začlenených do systémov umožňujú vedenie dochádzky v rôznych režimoch napr. štandardná pracovná doba, nerovnomerne rozvrhnutá pracovná doba, konto pracovného času a ďalších variantoch.

Kľúčové vlastnosti

 • Možnosť prirodzeného rastu celého systému s vami
 • Sledovanie čerpania a zostávajúcej dovolenky a nadčasov
 • Zobrazenie saldo hodín na termináli
 • Štatistiky a grafy
 • Dohľad mzdového audítora nad vývojom riešení
 • Detailné členenie na zakázky a výkony
 • Jednoduchý management zákaziek
 • Prevodníky do rôznych mzdových systémov
 • Napojenie na stravovací a kupónový systém
 • Výpočet nároku na stravné lístky
 • Jednoduchý systém sledovania a vyhodnocovania zákaziek
 • Konto pracovného času
 • Modul pre automatické i ručné plánovanie zmien
 • Modul riadenia požiadaviek a schvaľovanie absencií
 • Ročný plán dovoleniek
 • Aplikácie pre Windows i webový klient
 • Dotyková aplikácia pre zamestnancov
 • Zber zákaziek a výkonov pomocou terminálov
 • Zber zákaziek pomocou dotykových staníc
 • Zber zákaziek pomocou čiarových kódov
 • Možnosť prepojenia s prístupovým systémom

Náš moderný dochádzkový systém využíva viac ako 25 rokov skúseností s vývojom týchto systémov. Systém je dnes plne konfigurovateľný a prispôsobiteľný každej firme alebo organizácii, ktorá ho chce využiť. MaDaM v sebe integruje ďalšie moduly, ktoré z neho robia vysoko škálovateľný a modulovateľný systém nielen pre spracovanie času zamestnancov, ale aj súvisiacich agend. Plne integrovaný je s modulom prístupového systému, stravovacím modulom, modulom sledovania zákaziek a výkonov a ďalších.

viac

Dochádzkový modul umožňuje viesť základné dochádzku podľa Zákonníka práce, zákona o mzde a zákon o plate. Na základe zadaných dochádzkových údajov a na základe nastavenia výpočtov u každého jednotlivého pracovníka, modul vypočíta odpracovanú dobu, absencie, ale aj hodiny pre rôzne príplatky. Všetko sa odvíja od zadaného pracovného kalendára, pričom systém zvláda aj nepravidelne rozloženú pracovnú dobu, viaczmenné prevádzky, pružnú pracovnú dobu atď. Akékoľvek ručné zásahy do zadaných začiatkov, koncov a prerušení sa logujú a je tak daný jasný prehľad o tom, kto daný údaj opravil.
Dochádzka disponuje trojkrokovým schvaľovacím procesom, grafmi pre prehľadnosť a ďalšími užitočnými funkciami pre zjednodušenie.
Práca v systéme je značne podobná práci v tabuľkovom procesore a je tak pre užívateľa jednoduchá a intuitívna.

skryť

MaDaM vo firme Elok-Opava

Na základe kontroly Úradu práce vo firme Elok-Opava vzišla nutnosť zmeny dochádzkového systému tak, aby systém zodpovedal požiadavkám Zákonníka práce a súvisiacim predpisom, najmä v oblasti výpočtu skutočne odpracovaného času, evidencie prestávok v práci a práci nadčas. Elok-Opava sa rozhodla zaviesť aj evidencia času na zákazkách a zároveň časť stravovacieho systému (bez výdajného terminálu). Následne po úspešnej implementácii firma integrovala do systému aj prístupový systém  a to dokonca v obidvoch svojich lokalitách

viac

V roku 2009 firma Elok-Opava hľadala riešenie, ktoré by splnilo jej požiadavky v oblasti dochádzky, sledovanie zákaziek, sledovanie prístupov, stravných lístkov a stravovanie zamestnancov. MaDaM spĺňala všetky jej požadované parametre. Ďalšie požiadavky boli doprogramované vrámci dodávky a implementácie.

Jednou z požiadaviek bolo napojenie na ekonomický systém K2, a to predovšetkým v oblasti sledovania času na zákazkách. Realizácia prebehla napojením číselníkov zákaziek na číselník zákaziek systému K2 a spätným napojením na výkazy zápisom času spotrebovaného na zákazke pri uzatváraní dochádzky.

Boli vytvorené a pridané zostavy pre kontrolu vykazovania a taktiež boli do aplikácie pridané detailné pohľady na vykazované časy na zákazkách, tak aby manažéri mali prehľad, kto kedy a koľko času na danej zákazke reálne spotreboval.
Implementácia na otestovanie nastavení a zaškolenie užívateľov prebehla počas jedného mesiaca, následne aplikácia prešla do rutinnej prevádzky.

Druhou fázou implementácie bolo zavedenie prístupového systému. Po analýze potrieb riadenia prístupov v jednotlivých areáloch a budovách boli vydefinované prístupové body a prebehla montáž elektroniky a kabeláže. V aplikácii MaDaM boli pridané prístupové body a následne manažéri zrealizovali nastavenie prístupov jednotlivým zamestnancom.

Systém umožňuje pružne reagovať na ďalšie rozširovanie prístupových bodov, ich jednoduchým začlenením do komunikačnej siete prístupového systému a zavedením do aplikačného rozhrania.
skryť

Referencie

Bidvest Elok

Ceny

MaDaM - Basic

300,- €

Základný softvérový modul systému. V základnom module je 5 licencií pre užívateľov systému a 50 licencií pre aktuálne spracovávaných zamestnancov.

 • Štandardné pracovné režimy zmien
 • Prideľovanie užívateľských práv a skupín zamestnancov
 • Správa dochádzkových aj prístupových terminálov
 • Serverová časť aplikácie (služba)
 • Prideľovanie stravných lístkov
 • Sledovanie dovoleniek a nadčasov
 • Možnosť schvaĺovania nadčasov
 • Výpočet pre jedno aj viaczmenné prevádzky
 • Výpočet dochádzky
 • Výpočet hodín pre príplatky (nočné, popoludňajšie, soboty, nedele ...)
 • Správny výpočet a využitie sviatkov
 • Individuálne nastavenie výpočtu dochádzky u zamestnanca
 • Štandardné zostavy
 • Prevody hodín do ďalších mesiacov
 • Sledovanie prestávok podľa rôznych režimov
 • Podpora pružnej pracovnej doby
 • Podpora konta pracovnej doby
 • Podpora nerovnomerne rozvrhnutej pracovnej doby
 • Možnosť prepojenia s prístupovým systémom

Požiadavkový formulár

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.